કમરનો દુખાવો, માથાનો દુખાવો, ત્વચાની સમસ્યા, શરદી-ઉધરસ સહિતની બધી જ બીમારી માટે દવા સમાન છે આ 5 રૂપિયાની વસ્તુ.

Friends, what if someone tells you that there is something in your kitchen that cures many diseases of the body? So obviously you would like to know what it is and how to use it.

So let us fulfill this wish of yours today. And let us know what is there in your kitchen that provides relief from problems like headache, joint pain, back pain, insomnia, cough and that too without any side effects.

Nutmeg is a medicine for many diseases. Nutmeg is used in every household to enhance the taste of sweets. But this nutmeg can also be a medicine for you. Also know for which problems nutmeg can also be used as a medicine.

  1. In case of joint pain, back pain and pain in hands and feet, nutmeg powder can be used by mixing it with mustard oil. Massaging with this provides instant relief.
  2. For severe pain caused by migraine, make a paste of nutmeg powder and apply it on the head.
  3. If there are wrinkles or spots on the skin, then mix nutmeg powder with honey or milk and apply it on the face.
  4. If there is a problem of insomnia at night even after roaming around all day, then mixing nutmeg powder in water and applying it on the forehead helps in sleeping immediately.
  5. If a small child does not digest food easily, then feeding him milk with nutmeg increases the child’s digestive power.
  6. In case of cold and cough, roast nutmeg and make its powder. Lick this powder with honey twice a day.
  7. To get rid of diseases caused by changing weather, taking nutmeg and mace powder with milk in equal quantity provides relief.
  8. Grinding nutmeg and mace and taking it with honey cures recurring fever.

ગુજરાતીમાં વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment