દીવસ દરમિયાન વધુ વાળ ખરે છે, તો અઠવાડિયામાં એક વાળમાં અવશ્ય લગાવી જુવો આ એક વસ્તુ, આવશે એટલા વાળ કે ટાલ પણ દેખાશે નહી.

Friends, if we talk about the most beautiful part of the human body, then it is our hair.  Because without hair the face of a person looks very pale.  In short, it is very difficult to imagine a person without hair.  However, in today’s time excessive stress and use of chemical hair products have increased the problem of hair fall.

Today, one out of every four to five people has become a victim of hair loss.  This is a problem that cannot be permanently solved.  However, there are also some remedies, with the help of which you can reduce the problem of hair fall to a great extent.  Along with this, even if there is baldness, it gives relief.

You must have used beat many times before today.  Along with increasing the blood in the body, beetroot can also remove many health related diseases.  Let us tell you that by using beetroot, you can eliminate the problem of hair fall.  So let’s know how to use Bit.

Let us tell you that to get rid of the problem of hair fall, you can use beetroot in two ways.  According to one method, you can extract beet juice and apply it directly on your hair or you can make a hair mask and apply it on your hair.

Both these methods work to reduce the problem of hair fall.  This reduces the problem of baldness.

So let’s know about the methods of making hair masks.  For this add amla powder and henna.  Then add beetroot juice to it.  Then mix all these well and make a paste.  You can apply this hair mask to your hair with the help of a brush or your hands.

By doing this remedy your hair can become strong and shiny.  Also it darkens the hair.  It does not show your baldness.  Apart from this, if you have the problem of white head, then it can also get rid of it.

ગુજરાતીમાં વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment