અનેક ગુણોથી ભરપૂર છે આ વસ્તુ.. સોપારી ખાતા હોય તો મુંઝાતા નહિ… સોપારી ખાવાથી થાય છે આટલા ફાયદા..

સોપારીના વૃક્ષ તાડ તથા નારિયેળની જાતિના લાંબા લાંબા તેમજ બગીચામાં ઘણાં હોય છે. એનું વૃક્ષ સ્થંભની જેમ સીધું ઉગે છે. એના પાંદડા નારિયેળના પાંદડાની જેમ લાંબા લાંબા હોય છે. એની ઉપર મોટા-મોટા સમાન ફળ ઉંચાઈએ ગોળ-ગોળ હોય છે. અને છાલકાની અંદરથી સોપારી નીકળે છે. આ સોપારીની અનેક જાતો હોય છે. જેમકે, જિહાજી, શ્રવર્ધની, માનગચન્દી વગેરે.

Arecanut trees are the tallest of the palm and coconut species as well as many in the garden. Its tree grows straight like a pillar. Its leaves are as long as the leaves of a coconut. Above it, large uniform fruits are round in height. And from the inside of the bark comes the areca nut. There are many varieties of these arecanuts. Such as, Jihaji, Shravardhani, Mangachandi etc.

ગુણ : સાધારણ સોપારી મોહકારી, સ્વાદિષ્ટ, ઋચિજનક, તૂરી, રૂક્ષ, મધુર, ભારે, પથ્ય, દીપન, મુખની વિરસના નાશક, તથા વમન, ત્રિદોષ, મળ, વામ, કફ, પિત્ત તથા દુર્ગંધ દૂર કરનારી છે. કાચી સોપારી તૂરી, કષ્ટશોધક અભિય્યન્દી, સારક, ભારે,

Properties: Ordinary arecanut is enchanting, delicious, palatable, astringent, astringent, sweet, heavy, dietary, dipping, mouth killer, and remover of vomit, triad, feces, vomit, phlegm, bile and odor. Raw Arecanut Turi, Kashtashodhak Abhiyandi, Sarak, Bhare,

દ્રષ્ટિનાશક, મન્દાગ્નિ કારક, રક્તવિકાર, મુખ, મળ, પિત્ત, આમ રોગને નષ્ટ કરનારી છે.

સૂકી સોપારી ઋચિકર, પાચક, રેચક, સ્નિગ્ધ, બાદી, કુષ્ઠ રોગ તથા ત્રિદોષ નાશક છે. પાન વગર એકલી સોપારી ખાવાથી સોજો તથા પાંડુરોગ પેદા થાય છે. શેકેલી કાચી સોપારી સ્નિગ્ધ, વાતકારણ તથા ત્રિદોષનાશક છે. કોમળ સોપારી ત્રિદોષ નિવારણ કરનારી છે. આંધ્ર પ્રદેશની સોપારી પચવામાં મધુર, અમ્લ, તૂરી તથા કફ, વાત નાશક અને મુખને જડતાદાયક છે.

Dried arecanut is an astringent, digestive, laxative, oily, badi, leprosy and tridosha killer. Eating betel nut alone without leaves causes swelling and vitiligo. Roasted raw arecanut is greasy, talkative and anti-inflammatory. Gentle areca is a trivial remedy. Arecanuts from Andhra Pradesh are sweet, acidic, turmeric and expectorant and astringent in digestion.

ચમ્પાપુરી સોપારી પાચક, અગ્નિ પ્રદીપક, રસાત્મ્ય તથા કફ નાશક છે. રોઠી સોપારી ઋચિકારક, અગ્નિવર્ધક, તૂરી, ગરમ, મળ રોધક તથા પિત્ત જનક છે.

Champapuri areca nut is a digestive, fire light, astringent and expectorant. Rothi arecanut is a healer, fire-extinguisher, trumpet, hot, antiseptic and bile-producing.

વલ્ગુલી સોપારી ઋચિદાયક, અગ્નિપ્રદીપક, પાચક મલસ્તંભક ભેદ તથા ત્રિદોષ નાશક છે. ચંદાપુરી સોપારી રસમાં મધુર, તૂરી, તીક્ષ્ણ, ઋચિકારક,

Valguli arecanut is a potent, flammable, digestive stool and anti-triad killer. Chandapuri areca juice sweet, turi, sharp, rich,

સ્વાદુ, અગ્નિદીપન, પાચક તથા કફ નાશક છે. ગુહાગરી સોપારી મધુર, તૂરી, હળવી, દ્રાવક, પાચક, વિશદ અને આધ્યાન વાત મલ સ્તંભક વિનાશક છે. નૈલવતી સોપારી કષ્ઠશોધક, પાચક, મધુર, ઋચિકારક, સારક કાન્તિકારક, હળવી તથા રસામ્ય છે. સોપારી વૃક્ષનો ગુંદર મોહજનક, શીતળ, ભારે, પાકમાં ઉષ્ણ, પિત્તકારક, તીક્ષ્ણ, ખાટો તથા વાત નિવારક છે. સોપારીની રાખ, રેશમની રાખ તથા લીડાની રાખ, બિજોડા લીંબુના ચૂર્ણ સાથે પાણીમાં મિશ્રિત કરી સેવન કરવાથી વમનનો નાશ થાય છે.

It is flavorful, irritating, digestive and expectorant. Guhagari areca sweet, turi, mild, solvent, digestive, vivid and adhyan talk stool column destructive. Nailwati arecanut is a hardener, digester, sweet, enriching, astringent, astringent, mild and juicy. Areca tree gum is seductive, cool, heavy, hot in crop, biliary, sharp, sour and preventative. Arecanut ash, silk ash and lida ash mixed with water mixed with bizoda lemon destroys vomiting.

મૂત્રાઘાત હોય તો સોપારીની છાલની રાખ પાણીમાં પલાળી પેડું ઉપર લેપ કરવો જોઈએ. સોપારીના લેપથી આધાશીશીનો દુઃખાવો દૂર થાય છે.

In case of urinary incontinence, areca bark ash should be soaked in water and applied on the affected area. Arecanut paste relieves migraine pain.

ખસ અને દાદર ઉપર ચીકણી સોપારી પાણીમાં વાટી લેપ કરવો જોઈએ. ખરજવા ઉપર સોપારીની રાખ તથા તલનું તેલ લગાવવાથી ખરજવું તથા ખંજવાળ દૂર થાય છે.

A bowl of gummy arecanut should be dipped in water over the manure and stairs. Applying areca ash and sesame oil on eczema removes eczema and itching.

ગરમીના કારણે પડેલી ફોડલીઓ ઉપર પહેલાં માખણ લગાવવું અને પછી સોપારીની રાખ કાથો નાખી ભભરાવી દેવી. આનાથી ઘા ઘણો વહેલો સૂકાઈ જાય છે. સોપારીનું ચૂર્ણ યોનિ સંકોચન પણ કરે છે.

Apply butter first on the scalp and then add areca nut paste. This dries the wound much faster. Areca powder also causes vaginal contractions.

Leave a Comment