૧ રૂપિયાની પણ ગોળી ગળ્યા વગર ધાધર, ખરજવું, ખસ, કરોળિયા, અળાઈ જડમૂળથી મટાડવાના ઘરેલું ઉપાયો

ગમે તેવી કબજિયાત કે અન્નપાચનની અજીર્ણતા હોય તો એક બે ઉપવાસ કરી નાખવા. મોઢામાંની રસગ્રંથિમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં રસ, થૂંક ઉત્પન્ન થવા દેવા. ત્યાર પછી તે રસના ઘુંટડા પંદર મિનિટ સુધી ગળતા જવું. તેનાથી કકડીને ભૂખ લાગશે. શરીરને સ્ફૂર્તિલું બનાવશે. પેટમાં રસના ઘુંટડા જવાથી મળબદ્ધતા મટી હોજરી અને આંતરડામાં પાચનક્રિયા શરૂ થઈ મળદ્ધિ થશે. ગમે તેવા ઝેરી વિછીના દેશ પર થૂંક ખૂબ મસળ્યા કરવું ને ઉપરા ઉપરી ચોપડવાથી પીડા દૂર થશે અને બળતરા પણ નહી થાય. 

If there is any constipation or indigestion of food, one or two fasts should be done. Plenty of juice in the oral cavity, allowing saliva to be produced. Then swallow the juice for fifteen minutes. It will make the cucumber feel hungry. Will invigorate the body. Squeezing the juice in the stomach will cause constipation, digestion in the stomach and intestines and digestion will start. Spitting too much on the country of any poisonous substance and rubbing it on the surface will remove the pain and will not cause any inflammation.

ઉપરાંત વિછીન જીવતો પકડી તેના આંકડા પર પણ થૂંક લગાડવાથી અથવા તો થૂંકવાથી તેનું ઝેર ઊતરી જાય છે અને વિંછી ઢીલો પડી જાય છે. કાનખજૂરા, મધમાખી, ભમરી, જળો આદિના ઝેરને પણ થૂંક વડે આસાનીથી ઉતારી શકાય છે. સપના દેશની અસર ઊતારવા થોડા મરીનો ભુક્કો કરી થૂંકમાં ભેળવી થોડું આંખમાં અંજન કરી થોડું દંશ પર લગાડવું અને બાકીનું સૌથથી અંદર ઉતારવું. ઘણી બધી વ્યક્તિઓનું થૂંક ભેગું કરી ઘીની સાથે આપ્યા કરવું અથવા તો લીમડાના પાન ખૂબ કડવા લાગે ત્યાં સુધી ચાવવા.

In addition to catching a scorpion alive, spitting or spitting on its figure releases its venom and loosens the scorpion. The venom of earwax, bee, wasp, leech etc. can also be easily removed with saliva. To get the effect of the country of dreams, grind a little pepper and mix it in the saliva, apply a little bit on the eye, apply a little bit on the bite and take out the rest from the inside. Combine saliva of many persons and give it with ghee or chew neem leaves till it becomes very bitter.

આંખમાં રજકણ કે જીવજંતુ અથવા તો બીજી ચીજ પડે અને પીડા ઊપડે ત્યારે થૂંકનું અંજન કરવું. ખીલ, રતાશ વગેરેના ઈલાજ માટે પણ થૂંકનું અંજન કરવાથી તરત રાહત થાય છે. ઘણી વખત આંખમાં ઝોકો, ઝાપટ લાગે ત્યારે મોઢાની હુંફવાળું કપડું કરી વારંવાર આંખ પર મૂકવામાં આવે છે, જેમાં થૂંકના વરાળરૂપનો પ્રભાવ હોય છે.

Spitting when dust or germs or something else falls in the eye and causes pain. Applying saliva for the treatment of acne, redness etc. also gives immediate relief. A warm mouthwash is often applied to the eye when there is a tingling or tingling sensation in the eye, which has the effect of evaporating saliva.

દાદર, ખસ, ખરજવું, કરોળિયા, અળાઈ કે બીજા લોહી વિકાર કે ગરમીના પ્રભાવથી થતાં રોગો પર વાસી એટલે કે પ્રભાતનું પ્રથમ થૂંક ચોપડવાથી ફાયદો જણાશે. આ રોગો તરત નહીં મટે પરંતુ ધીરેધીરે તેમાંથી છૂટકારો મળશે.

Stinging, itching, eczema, spiders, alai or other blood disorders or diseases caused by the effects of heat will benefit from the first spit of Vasi i.e. Prabhat. These diseases will not go away immediately but will get rid of them gradually.

ચાંદી પર વાસી થૂંક વારંવાર ચોપડવાથી બળતરા અને ગરમીથી થતી પીડા મટે છે. સાથે થૂંકમાં સુખડ ઘસી ચોપડવાથી ગમે તેવી દુષ્ટ સડાવાળી ચાંદી મટી જાય છે. દાઝ્યાના ફોડલા પર થૂંક ચોપડવાથી તરત બળતરા શાંત થઈ જાય છે. ચાકુ, સુડી, અસ્ત્રો કે બીજા કોઈ શસ્ત્ર લાગી જાય તો તે ઘામાં એકલું થૂંક ભરી થૂંકથી ભીંજવેલો પાટો બાંધી દેવો. તેથી પીડા શાંત થશે અને સોજો ચઢશે નહીં. ઘા વધુ ઊંડો પડ્યો હોય તો સાથે માખણ અને સુંઠ મેળવી બાંધી દેવાથી વધુ ફાયદો કરે છે.

Frequent rubbing of stale saliva on silver relieves inflammation and pain caused by heat. At the same time, by rubbing it in the saliva, the wicked rotten silver disappears. Spitting on Dazya’s blisters immediately calms the inflammation. If a knife, sudy, razor or any other weapon gets stuck in the wound, apply a bandage soaked with saliva alone. So the pain will calm down and the swelling will not go away. If the wound is deeper, it is more beneficial to get butter and ginger together.
ગુમડા કે કચકચતાં ઘા પડ્યા હોય તો તેના પર થૂંક ને સોનાગેરુ ચોપડી દેવાથી પરુ અને દુર્ગંધ મટી રાહત થશે. ચહેરાની ચમક વધારવા થૂક ને દૂધને ફીણ સાથે સમભાગે મેળવી ચહેરા પર ચોપડી સૂઈ રહેવું અને સવારે ગરમ પાણીથી ધોઇ નાખવો. સ્ત્રીને પ્રદર રોગ સતાવતો હોય તો કપાસનાં કોમળ જીંડવા અથવા તો પાન ને થૂંકમાં ભળે તેમ ખૂબ ચાવીને દરદ મટે ત્યાં સુધી ખાવા. મૂછ અથવા માતાના વાળ ખરી પડતાં હોય તો વાસી થૂંક વારંવાર ચોપડવું. તેનાથી ખંજવાળ પણ મટી જશે અને નવા વાળ ઊગશે. પ્રસવ દરમિયાન કષ્ટાતી સ્ત્રીને થૂંક એક રૂપિયા ભારમાં સ્ત્રીનું અગર ગાય કે બકરીનું સમભાગે દૂધ ભેળવી પંદર પંદર મિનિટના અંતરે પાવાથી સુખે પ્રસવ થશે અને તેની પીડાથી છૂટકારો થશે.
If there is a boil or crunch wound, spitting on it and rubbing gold powder on it will relieve pus and bad smell. To increase the radiance of the face, get saliva mixed with milk and foam. If a woman is afflicted with leprosy, take a soft cotton swab or eat it as much as the leaf is mixed in the saliva till the pain disappears. If the mustache or mother’s hair is falling out, rub stale saliva frequently. It will also relieve itching and grow new hair. If a woman or a goat or a goat is mixed with milk at the interval of fifteen minutes at the interval of one rupee, she will give birth happily and her pain will be relieved.
જૂતાના ડંખ પર એકલું થૂંક ચોપડવાથી ફાયદો થાય છે. જીવતો નખ નીકળી ગયો હોય અગર કપાઈ ગયો હોય તો થૂંક ચોપડ્યા કરવું અથવા તો તેમાં પાટો પલાળી બાંધી દેવો. મૂઢમાર કે ઝાપટ વાગી હોય તો વારંવાર થૂંક ચોપડવું. તેમાં મીઠું કે હળદર વાટી નાખી શકાય.
A single spit on a shoe bite is beneficial. If the living nail has come out, if it has been cut, spit it out or soak a bandage in it. Frequent spitting in case of bruising or tingling. A bowl of salt or turmeric can be added.
સ્ત્રીના સ્તન પાકી ગયા હોય તો થૂંકમાં રૂ પલાળી રાખવું અથવા વારંવાર થૂંક ચોપડ્યા કરવું. સ્તન પર રૂની પોટલી બાંધી મોઢાની હવાથી હૂંફની બાફ આપી ઠંડો શેક કરવાથી પણ રાહત થાય છે.
If a woman’s breasts are swollen, keep soaking in saliva or spit frequently. Cold shake is also relieved by tying a cotton bag on the breast and giving warm steam from the mouth air.

Leave a Comment