માથાથી પગ સુધીની 50થી વધુ બીમારીઓને દુર કરે છે આ ઔષધી, આ ખાસ વસ્તુ લેવાનું શરુ કરશો કે તુરંત દેખાશે અસર.

Amla is rich in nutrients.  It has the ability to cure diseases.  Many diseases of the body are cured by its consumption.  Consumption of gooseberry cures the problem from head to toe.

માથાથી પગ સુધીની 50થી વધુ બીમારીઓને દુર કરે છે આ ઔષધી, આ ખાસ વસ્તુ લેવાનું શરુ કરશો કે તુરંત દેખાશે અસર.

Amla is rich in antioxidant elements.  Consuming it energizes the body and increases energy.  Also weakness and impotence are removed.

Talking about the nutrients in Amla, it is rich in elements like potassium, vitamin C, phosphorus, magnesium, fiber.

If there is a deficiency of these elements in the body, then definitely start eating amla.  It provides relief from Asthma, Asthma, Stomach problem, Constipation, ACTD, Eye diseases, Hair loss.

1. If there is a problem of acidity, then keep amla and sugar together in the food.  This fixes the problem of ACTD.  Along with this, stomach disorders are also removed.  The stomach becomes clear and sour-sweet belching stops.

2. If there is a problem of diabetes, blood sugar can be controlled by the consumption of gooseberry.  Diabetic patients should consume turmeric mixed with amla juice.  It gives instant relief.

3. If you are suffering from stones and want to get relief from them, then take powder of amla and mix radish juice in it.  This mixture prevents the deposition of salt in the stomach.  Its regular consumption removes stones.

4. If there is a problem of overweight, then take Amla and Triphala powder with Navaseka water after eating dinner.

5. If there are spots on the face and it does not go away even after several treatments, then make a paste of gooseberry and apply it on the face.  The skin will become spotless and glowing.

ગુજરાતીમાં વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment