સાઈટીકાના દુઃખાવામાંથી મેળવો તત્કાલ રાહત મેળવવા, ગાદી ખસવાથી, નસો દબાવવાથી થતા પગ અને કમરના દુખાવાનો અકસીર ઈલાજ છે આ વસ્તુ , અપનાવો 100 ટકા અસરકારક ઉપાય…

In today’s time, there are many types of pain in our body due to many reasons.  Just like there are many types of muscles inside our body.  all that muscle

સાઈટીકાના દુઃખાવામાંથી મેળવો તત્કાલ રાહત  મેળવવા, ગાદી ખસવાથી, નસો દબાવવાથી થતા પગ અને કમરના દુખાવાનો અકસીર ઈલાજ છે આ વસ્તુ , અપનાવો 100 ટકા અસરકારક ઉપાય...

In today’s time, there are many types of pain in our body due to many reasons.  Just like there are many types of muscles inside our body.  Of all those muscles, the “sciatica” muscle is the longest.  This muscle runs from the groin and buttocks to the back of the hip on both sides and from the calf to the heel.  This pain is caused by sciatica, lumbar disc herniation or vein compression.  The root cause of this is due to hitting something at that place.

Apart from this, due to sitting for a long time, sudden bending from the waist, lifting weights, falling, twisting in the waist, etc., due to sciatica, there is swelling in the sciatica and its cushion gets removed.

So let’s know today home remedies to get rid of sciatica:- The primary treatment for sciatica pain is a cold shake given with ice and a warm shake with a hot water bag.  Taking both these types of shakes at regular intervals provides instant relief from back pain and lower back pain.  Cold and hot shakes are very effective in any kind of pain.

One of the easiest and most effective natural remedies for sciatica is massage.  Massaging the lower back and the painful area provides great relief.  In sciatica, certain types of muscles become hard and tight and due to this they become lump-like.

Applying the powder of Jatamansi root in the pain of sciatica provides great relief, it contains some elements.  Which helps to relieve the pain anyway.  Its root oil relaxes muscles and heals stiff joints.  Apart from this, you can also drink Jatamansi root in the form of tea.  Boil 1 gram Jatamansi powder with water and drink the tea made from it 2-3 times a day.  By doing this, the pain of sciatica is relieved.

Mixing two tablespoons wall with one or two spoons of cow urine and taking it twice a day ends sciatica pain.  Mixing one teaspoon of cinnamon powder in four to six spoons of wall gives relief from the pain of sciatica.  Sciatica disease is cured by taking one spoon juice of nagod leaves, one spoon wall wall in the morning and evening.  Taking 0.3 grams to 0.5 grams of Bhimseni camphor daily in the morning, afternoon and evening cures sciatica.

Sciatica is indeed a serious disease.  Boil parijat leaves on low flame and make a thick mixture.  And then consuming it gives relief from the pain of sciatica patients.  Apart from this, if the flow of blood has stopped, then this remedy can also be effective in opening the arteries.

Fenugreek is an effective remedy for many types of pain.  By making a paste of fenugreek seeds and applying it in pain, the pain of sciatica or bone pain is also removed.  For this, soak fenugreek seeds in water.  Make a paste by grinding these soaked seeds.  Then apply it on the painful area and tie a cotton cloth.  This experiment should be done 2 to 3 times a day to get relief from pain.

Mixing nutmeg oil with mustard oil and massaging it on the pain of sciatica provides relief from pain.  It gives relief from sciatica pain.  Taking nutmeg powder with honey ends sciatica pain.  Grind nutmeg in goat’s milk and heat it a little, it ends sciatica pain.

Make a head of garlic and urad and roast it in sesame oil, it ends the pain of sciatica.  Mix equal quantity of milk and water and boil garlic and ginger in it.  When the water boils, take out the milk.  Filter it and drink it after cooling it.  This mixture gives relief from sciatica pain.

ગુજરાતીમાં વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment