સવારે નરણા કોઠે ત્રણ દિવસ ખાઈ લો આ વસ્તુ, જીવશો ત્યાં સુધી નહીં થાય હૃદયરોગ, હાડકાના દુખાવા, કબજિયાત, ડાયાબીટીસ જેવા રોગ.

Ayurveda says that if nigella seeds are consumed every morning on an empty stomach, no disease can enter the body till death. By consuming it, many diseases of the body are cured.

To make medicine for many diseases, fennel should be soaked in water before sleeping at night. Now, after waking up in the morning, first brush your teeth and then consume these soaked seeds. In such a situation, consuming fennel cures many diseases of the body.

Drinking fennel juice removes bad cholesterol and increases good cholesterol. Due to which the blockage of blood stops and provides relief from the problem of heart attack.

Diabetics should also consume fennel as it controls blood sugar levels and prevents diabetes. By consuming it, the amount of insulin in the body is maintained and diseases are also removed.

Consuming fennel every morning on an empty stomach also strengthens weak bones. Because it contains calcium in abundance. When bones are strong, teeth also become strong.

If you suffer from stomach pain or persistent constipation, acidity, gas and indigestion, you can consume fennel after or with food.

There is no harm to health by consuming it and the digestive system also remains healthy.This remedy is very ineffective if mouth ulcers are frequent.

If there is a problem of stones in the body and the stones do not come out even after taking medicine, the seeds should be consumed on an empty stomach stomach in the morning. It breaks the stones deposited in the form of salt in the body and removes them from the urinary tract.

ગુજરાતીમાં વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment