સવારે નરણા કોઠે ત્રણ દિવસ ખાઈ લો આ વસ્તુ, જીવશો ત્યાં સુધી નહીં થાય હૃદયરોગ, હાડકાના દુખાવા, કબજિયાત, ડાયાબીટીસ જેવા રોગ.

Ayurveda says that if its seeds are consumed every morning on an empty stomach, no disease can enter the body till death. By consuming it, many diseases of the body are cured.

To make medicine for many diseases, nigella seeds should be soaked in water before sleeping at night. Now when you wake up in the morning, first brush your teeth and then eat this vegetable. In this way, consuming nigella seeds cures many diseases of the body.

Consuming fennel seeds removes bad cholesterol and increases good cholesterol. Due to which the blood blockage stops and the problem of heart attack goes away.

People with diabetes should also consume fennel as it controls blood sugar levels and prevents diabetes. By consuming it, the amount of insulin in the body is maintained and diseases are cured.

Consuming nigella seeds on an empty stomach in the morning also strengthens weak bones. Because it contains very high amount of calcium. Strong bones also keep teeth strong.

If you suffer from stomach pain or frequent constipation, acidity, gas and indigestion, you can eat fennel after or with food.

Consuming it does not cause any harm to health and the digestive system also remains good. If mouth ulcers occur frequently then this remedy is very ineffective.

If there is a problem of stones in the body and the stones are not coming out even after taking medicine, then its seeds should be consumed on an empty stomach in the morning. It breaks the stones in the form of salts and removes them from the body through urine.

ગુજરાતીમાં વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment